นายอที่รัก

                                 

                                                       ข้อมูลโรงเรียน

                                            ประวัติและสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
             โรงเรียนนายอวัฒนาเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลงิ้วด่อน  สร้างขึ้นเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2475  ณ  ศาลาการเปรียญวัดบ้านนายอ  ตำบลงิ้วด่อน  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  สังกัดกระทรวงธรรมการ  (กระทรวงศึกษาธิการ)  ต่อมามีผู้มาเรียนมากขึ้นทางราชการพร้อมด้วยชาวบ้านย้ายมาปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  2  มิถุนายน   พ.ศ. 2482  ซึ่งมีนายอินทร์   พรหมโคตร  เป็นครูใหญ่  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  –  4  เปลี่ยนเข้าต้นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี พ.ศ.  2503  เปิดขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เมื่อ พ.ศ. 2507  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ปี พ.ศ.  2514  ภาคบังคับในปี พ.ศ. 2522  ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  เหลือชั้นประถมศึกษาปีที่  6  พ.ศ.  2523 โอนสังกัดกลับเข้ากระทรวงศึกษาธิการกรมสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนครสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสกลนครเปิดขยายระดับก่อนประถมศึกษาชั้นเด็กเล็กอายุ  6  ปีเข้าเรียน  ในปี   พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2539    เปลี่ยนเป็นชั้นอนุบาล 2 ระดับ  คือ ชั้นอนุบาลปีที่  1  รับเด็กอายุ  4 – 5 ปี  ชั้นอนุบาลปีที่  2  รับเด็กอายุ  5 – 6  ปี เข้าเรียน  ปี พ.ศ.  2540 เปิดสอนชั้นอนุบาล  3  ระดับ    คือชั้นอนุบาลปีที่  1    รับเด็กอายุ  3  ปี    เข้าเรียนสนองนโยบายของรัฐบาลชั้นอนุบาล  ปีที่ 2 รับเด็กอายุ 4 – 5 ปีและชั้นอนุบาลปีที่  3 รับเด็กอายุ  6  ปี เข้าเรียน  ปี พ.ศ. 2540  เปิดรับนักเรียนแค่ชั้นอนุบาลปีที่  1 อายุ  4 – 5 ปี ชั้นอนุบาลปีที่  2  อายุ  6  ปี   เนื่องจากงบประมาณจำกัด ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  10  บ้านนามน  ตำบลงิ้วด่อน  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  มีเนื้อที่  13  ไร่  2  งาน  57 ตารางวา  มีอาคารเรียนจำนวน  4  หลัง  จำนวนห้องเรียน  16 ห้องเรียน  มีอาคารประกอบ 2 หลัง มีห้องน้ำห้องส้วม  4  หลัง  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาจำนวน 7 หมู่บ้านคือ หมู่ที่  8 บ้านนายอ  หมู่ที่  9  บ้านโพนงามหมู่ที่ 10  บ้านนามน  หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าพังผือ  หมู่ที่  12  บ้านกกกอก  หมู่ที่ 13 บ้านใหญ่นายอ  หมู่ที่ 14  บ้านกกกอกใหม่  ได้ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1 – 6  ปีการศึกษา  2540  ทางโรงเรียนได้งบประมาณให้จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา   ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา  2541   ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน    จากโรงเรียนบ้านนายอ (นายอวัฒนา) เป็นโรงเรียนนายอวัฒนา ทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสกลนครได้อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนได้ตามคำขอ
อักษรย่อโรงเรียน     น.ย.
สีประจำโรงเรียนนายอวัฒนา     สีน้ำเงิน  –  แดง
                                                สีแดง       หมายถึง   การผนึกกำลังกาย ใจให้เป็นหนึ่ง เหนียวแน่นและเข้มข้น
                                                สีน้ำเงิน   หมายถึง   ความสงบ  ราบเรียบ ค่อยเป็นค่อยไป และบรรลุถึงชัยด้วยความสวยงาม
คติธรรมประจำโรงเรียน      สุวิชา   โน ภ วํ  โห  ตุ             “  ผู้รู้ดี  คือ  ผู้เจริญ ”
ปรัชญาของโรงเรียน       คุณภาพ           วินัย      ทันสมัย      สู่สากล                                                                                                                                             
วิสัยทัศน์  ( Vision)     ภายในปี  2552 นักเรียนของโรงเรียนนายอวัฒนาทุกคน  จะต้องเป็นคนดี   คนเก่ง    มีความสุข  รักการเรียนรู้  
                                  มีความเข้มแข็ง  พึ่งตนเอง มีศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม   บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)       โรงเรียนนายอวัฒนา มีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
                                  
1.   จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
                                  
2.   พัฒนาและจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
                                  
3.   ารเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                                  
4. วมกับประชาคม สร้างประสบการณ์ที่ดี   พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามหลักสูตร   กลุ่มสาระการเรียนรู้  กำหนด และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพในการ
                                        แข่งขันในระดับชาติ และระดับสากล
                                  5.   ระดมทรัพยากร ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ร่วมสร้างความ เข้มแข็ง แก่สถานศึกษา 
                                  6.   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขรักการเรียนรู้ ช่วย เหลือตนเองได้  พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมโลก และภูมิใจในความเป็นไทย
 เป้าประสงค์ ( Goal)    1.   โรงเรียนมีความเข้มแข็ง  สามารถจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีคุณภาพและดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง  
                                  2.   นักเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี  คนเก่ง มีความสุข   มีความสุข  รักการเรียนรู้  พึ่งตนเอง มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
                                  3.   นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ  และระดับสากล
                                  4.   โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนาสู่ฐานความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนนายอวัฒนา 

          
นายยศศักดิ์   แก้วไกรสร 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

      

 
นางอัญชลี   จิ๋วเจริญ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
 
 นางเทวี   วาริชาติ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสุทธินันท์   ไชยมาตย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวิไลวรรณ   งอยภูธร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
  
นางศิริวรรณ   มนูชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
นางวันเพ็ญ   ชานันท์โท
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
 
นางปฏิฉัน   อุปพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 
นางจุไรรัตน์   แว่นเรืองรอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 
 
นางนารีรัตน์   เทพพิทักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 
นางผ่องศรี   พานกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 
 
นายสมชาย  ไตรธิเลน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 
นางนิตยา   ดาวังปา
ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ
  
 
นายสุริพงษ์   โคตรผาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
นางสุมาลี   คนใหญ่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 
นายนิยม  บุญกอง
ครูสอนเสริมวิชาสุขศึกษาฯ
 
นายชัยพฤกษ์  จันทร์แอ
      นักการภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

จำนวนนักเรียน (จำแนกตามเพศ) ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนนายอวัฒนา ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร 47000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

         
   

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

  อนุบาล 1

  ห้อง 1

15

14

29

 

รวม

15

14

29

  อนุบาล 2

  ห้อง 1

17

20

37

 

รวม

27

34

66

  ประถมศึกษาปีที่ 1

  ห้อง 1

10

7

17

 

  ห้อง 2

11

7

18

 

รวม

21

14

35

  ประถมศึกษาปีที่ 2

  ห้อง 1

13

8

21

 

รวม

13

8

21

  ประถมศึกษาปีที่ 3

  ห้อง 1

11

9

20

 

  ห้อง 2

11

8

19

 

รวม

22

17

39

  ประถมศึกษาปีที่ 4

  ห้อง 1

9

7

16

 

  ห้อง 2

9

8

17

 

รวม

18

15

33

  ประถมศึกษาปีที่ 5

  ห้อง 1

11

7

18

 

  ห้อง 2

9

10

19

 

รวม

22

21

43

  ประถมศึกษาปีที่ 6

  ห้อง 1

8

7

15

 

  ห้อง 2

8

3

11

 

รวม

16

10

26

รวมทั้งหมด

152

133

285

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: